Stichting Jaarrekening

SCIK

Sociale en Culturele Initiatieven Kalenberg (ANBI)

De Stichting heeft een actueel beleidsplan dat in de Bestuursvergadering van 30 oktober 2020 is goedgekeurd. In het hieronder staande zijn de belangrijkste uitgangspunten en activiteiten uit dat plan opgenomen.

Doelstelling

De Stichting Sociale Culturele Initiatieven Kalenberg is op 1 juli 2014 bij notariële akte opgericht en heeft als doelstelling het organiseren en stimuleren van sociale en culturele activiteiten in en om Kalenberg. De Stichting heeft geen winstoogmerk. Stichting SCIK is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 61058955.

Uitgangspunten van de Stichting

De stichting SCIK heeft als statutaire doelstelling (artikel 2) het organiseren en stimuleren van sociale en culturele activiteiten en projecten. Deze doelstelling wordt gerealiseerd door het organiseren van een jaarlijks Rietfestival in en om Kalenberg. De Stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. Eventuele batige saldi uit de activiteiten zullen steeds ten goede komen aan de doelstelling.

Uitvoering van het beleid

• Organiseren van het Rietfestival dat plaatsvindt in en om Kalenberg.
• Aantrekken van uitvoerende musici
• Het promoten van de activiteiten
• Verzorgen van publiciteit
• Het actueel en op niveau houden van de website
• Sponsorwerving
• Kaartverkoop

Inkomsten

• Kaartverkoop
• Vrienden van de stichting
• Sponsoring
• Subsidies
• Periodieke schenkingen

Sponsoring

Met ruim 1.000 bezoekers per jaar biedt het Rietfestival een aantrekkelijk platform voor bedrijven om als sponsor bij de activiteiten en de uitstraling daarvan betrokken te zijn.

Vermogen van de Stichting

Het vermogen van de Stichting bestaat uitsluitend uit financiële activa in de vorm van een bankrekening en een spaarrekening. De Stichting heeft geen andere activa en houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van haar werkzaamheden en om aangegane verplichtingen te kunnen voldoen. In de artikelen 6, 7, 8 en 9 van de statuten van de Stichting zijn taken en bevoegdheden alsmede de vertegenwoordiging van de Stichting door het Bestuur opgenomen. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders. Geen enkele persoon heeft doorslaggevende zeggenschap binnen de Stichting en geen persoon kan beschikken over het vermogen als ware het eigen vermogen. Jaarlijks maakt de Stichting een staat van baten en lasten (jaarrekening) op die een getrouw beeld geeft van de financiële situatie.

Beloningsbeleid

De leden van het Bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De Stichting heeft geen personeel in dienst.

Overige informatie

De Stichting SCIK hanteert de Governance Code Cultuur en onderstreept daarmee haar streven naar een bestuur volgens duidelijk vastgelegde en maatschappelijk aanvaarde beginselen. De administratie van de Stichting wordt gevoerd door de penningmeester. De jaarrekening van de Stichting wordt opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften door een externe accountant en staat op de website.

Bestuur

Voorzitter: B.M. van Straten, Kalenberg Zuid 6, 8377HG, Kalenberg
Secretaris: Vacature
Penningmeester A.J. van der Dussen, Kalenberg Zuid 64, 8377HH, Kalenberg

Sociale en Culturele Initiatieven Kalenberg (ANBI)

stichtingscik@gmail.com

RSIN 854186566